PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK

 

PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK
FOR HOVMØLLER & THORUP ADVOKATFIRMA

DATANSVARLIGHED

Hovmøller & Thorup Advokatfirma tager din persondatabeskyttelse alvorligt.

Nærværende privatlivsbeskyttelsespolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata om vores klienter og andre parter, som vi håndterer persondata omkring som led i vores sagsbehandling eller opfyldelse af andre formål.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:
Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 37 26 52 84
Strandvejen 4, 1. tv.
9000 Aalborg

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på info@ht-law.dk.
Hovmøller & Thorup Advokatfirmas repræsentant er advokat Christian Løth Mortensen.


BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi behandler persondata

1) for dig som klient i forbindelse med varetagelsen af en sag
2) for dig som klient i forbindelse med andre formål end varetagelsen af en sag
3) for andre parter end klienter i forbindelse med varetagelsen af en sag

Type af persondata

Hovmøller & Thorup Advokatfirma anvender persondata, der er relevante og nødvendige i forbindelse med varetagelsen af en konkret opgave eller sag, og som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen.

De persondata, vi anvender, afhænger af opgaven/sagen, men de kan f.eks. omfatte:

- Almindelige oplysninger, f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger og økonomiske forhold,

- CPR-nummer

Vi gør opmærksom på, at vi forbeholder os ret til løbende at opdatere dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Derudover behandler vi følsomme oplysninger, i det omfang den pågældende opgave/sag kræver det. Det kan f.eks. være oplysninger om helbredsmæssige forhold og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Formål

Hovmøller & Thorup Advokatfirma indsamler, opbevarer og behandler dine persondata i forbindelse med:
- sagsbehandling, der udføres i henhold til aftale indgået med dig
- opfyldelse af lovkrav
- andre lovlige forretningsmæssige formål

Relevante og nødvendige persondata

Hovmøller & Thorup Advokatfirma behandler alene persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

Den med dig indgåede aftale, herunder sagens karakter og opgavens art, er afgørende for, hvilke typer af persondata, der er relevante for os.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma anvender ikke flere persondata end dem, vi har brug for i den konkrete opgave/sag.

Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af persondata, vi som advokatvirksomhed skal indsamle og opbevare.

Kontrol og opdatering af persondata

Hovmøller & Thorup Advokatfirma kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine persondata til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning

Hovmøller & Thorup Advokatfirma sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Lovligt grundlag

Hovmøller & Thorup Advokatfirma skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle sagen eller en konkret opgave, hvilket formål er lovligt. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

Videregivelse

I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Hovmøller & Thorup Advokat-firma videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.


SIKKERHED

Hovmøller & Thorup Advokatfirma beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.

For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

ANVENDELSE AF COOKIES

Hovmøller & Thorup Advokatfirma placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.

Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.

 

DINE RETTIGHEDER

Ret til adgang til dine persondata

Som klient har du til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager persondata om dig.

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du ikke er klient, men vi behandler persondata om dig i forbindelse med en konkret opgave, har du som udgangspunkt ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager persondata om dig.

Hvis oplysningerne er underlagt tavshedspligt, er vi dog ikke forpligtede til at imødekomme din begæring om indsigt.


Ret til berigtigelse eller sletning

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine persondata ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

 

Ret til at flytte dine persondata

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Du har ligeledes ret til at få dine persondata flyttet til en anden advokat eller aktør.

Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Hvordan gør jeg brug af mine rettigheder?

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Hovmøller & Thorup Advokatfirma.

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

Kontakt os

96 30 42 30