Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskabs rådgivning, med mindre andet er aftalt.

  1. Ved sagens modtagelse

Forretningsmæssig forståelse, kvalitet og ordentlighed er nogle af værdierne i vores virksomhed. Når en ny sag startes, modtager klienten derfor en bekræftelse på rammerne for samarbejdet, herunder hvem der er kontaktperson på sagen.

Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til en anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen.

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab er omfattet af reglerne i hvidvaskloven og har derfor pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

  1. Honorar og fakturering

Når vi påtager os en ny opgave udarbejder vi en ordrebekræftelse til klienten. Bekræftelsen indeholder oplysninger om, hvilket arbejde, vi forventer at udføre, hvorledes vores honorar beregnes, et eventuelt overslag over honorarets samt en direkte henvisning til vores generelle forretningsbetingelser. Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer klient- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CVR/CPR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskabs honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den klientansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Forudbetalinger anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

Klienten faktureres særskilt for udlæg og øvrige relevante omkostninger i forbindelse med den udførte rådgivning. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses, telefon- eller forsendelsesudgifter.

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når sagen er afsluttet. Længerevarende sager aconto afregnes normalt hver måned eller kvartal. Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller –procedurer.

Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

  1. Klientmidler

Alle klientmidler, der betros Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på en klientkonto. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om for klientkonti. Efter hvidvaskloven er Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab forpligtet til på forespørgsel at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstituttet.

  1. Fortrolighed

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

  1. Dokumenter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med sagens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i fem år fra fakturadato.

  1. Forsikringsdækning og ansvarsbegrænsning

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, og har også i dette selskab stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores ansvar er begrænset til 7 mio. dkk for hver enkelt sag.

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for følgeskader og indirekte tab eller økonomiske konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill.

Vær opmærksom på, at vi har mulighed for konkret at forhøje vores forsikringsdækning eller tegne særlig projektforsikring, såfremt klienten ønsker dette.

  1. Klageadgang, tilsyn mv.

Igennem klar kommunikation med klienten tilstræber vi at undgå skuffede forventninger. Dette gælder både i forbindelse med opgavens udførelse og afregning. Skulle der opstå en tvist, vil vi forsøge at løse denne gennem forhandling med klienten.

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 København K - https://www.advokatforeningen.dk/klagemuligheder/), herunder klager vedrørende advokatens adfærd og honorar, ligesom vi er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik.

  1. Lovvalg og værneting

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskabs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

 

 

 

 

 

Kontakt os

96 30 42 30