Nyt om ægtefællers økonomiske forhold - ÆGTEFÆLLELOVEN

8. november 2017

Den 1. januar 2018 træder en ny lov, der regulerer ægtefællers økonomiske forhold, i kraft. Lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven) ophæves samtidig hermed, ligesom der sker de nødvendige ændringer i de love, der regulerer området - nemlig lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte, arveloven og dødsboskifteloven. 

Formålet med lovændringerne er at samle en del af de nugældende bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formue, i én lov samt at forenkle og tydeliggøre reglerne, så også ikke-jurister kan forstå reglerne. 

Som konkrete eksempler på de ændringer, der sker, kan bl.a. nævnes: 

Aftaler om nye særejeformer. Der bliver nu mulighed for at aftale en sumsæreje, hvorved man kan gøre en bestemt sum til særeje, ligesom det fremover bliver muligt at inflationssikre sumsærejet eller aftale, at særejet forhøjes med et årligt beløb eller en årlig procentsats. 

Fremover kan det eksempelvis i en ægtepagt aftales, at den første 1. mio. af hustruens delingsformue skal være hendes særeje, og at dette pristalsreguleres. 

Nye regler om fordeling af gæld på særeje og delingsformue og adgang til at indgå aftaler herom. Her gøres det bl.a. muligt, at ægtefæller kan aftale, at visse gældsposter skal fradrages før deling i forbindelse med en bodeling. Det gælder dog ikke gæld, som ikke er stiftet på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

Med den nye lov indføres der nye begreber. F.eks. vil den del af formuen, der skal deles ved skilsmisse, fremover blive benævnt som delingsformuen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål om, hvordan dine rettigheder er i forbindelse med en skilsmisse, er du velkommen til at kontakte

Advokat Gry Stikling Hermansen, tlf. 6960 7171, mail gsh@ht-law.dk

Kontakt os

96 30 42 30