Ny Højesteretsdom

30. juni 2016

Højesteret har i går den 29. juni 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt udlejers udgift til PBS-ordning kan pålægges lejere.

 

Højesteret har udtalt, at udlejers udgifter til PBS-ordning må anses for sædvanlige og rimelige driftsudgifter til administration i lejeforhold, hvor lejen beregnes efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.  

Højesteret har samtidig  fastslået, at udlejer ikke kan kræve, at lejere betaler PBS-gebyr udover lejen, idet der ikke er lovhjemmel til særskilt refusion af sådanne udgifter. Der henvises i Højesterets begrundelse til UfR2009.2497 H. 

Højesteret har således ændret Landsrettens afgørelse, og den nye afgørelse sætter punktum for en lang og spændende diskussion om lejers pligt til betaling af PBS-gebyr. 

Ved spørgsmål til den nye dom kan advokat Karen-Marie Hovmøller eller advokatfuldmægtig Gry Stikling Hermansen kontaktes.


Kontakt os

96 30 42 30