Moms på fast ejendom – ejendom til nedrivning – byggegrund eller bebygget ejendom?

21. marts 2019

Skattestyrelsen har – efter at reglerne om moms på salg af byggegrunde trådte i kraft 1. januar 2011 – fortolket reglerne udvidende således, at ejendomme, der sælges til nedrivning, anses som byggegrunde. Det vil sige, at overdragelserne som udgangspunkt er momspligtige, såfremt sælger er en afgiftspligtig person.

Landsskatteretten har imidlertid tidligere statueret, at den ikke er enig i den fortolkning, bl.a. med den begrundelse, at en naturlig sproglig fortolkning af begrebet byggegrund fordrer, at der er tale om et ubebygget areal, hvilket ikke er tilfældet, når der rent faktisk er opført en bygning på den pågældende ejendom.

I en specifik sag fra Odense, har Vestre Landsret anmodet EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse af sagen.

Sagen vedrørte salg af en grund, som for størstedelens vedkommende var bebygget med et pakhus. På tidspunktet for salget var dette pakhus intakt, fuldt funktionsdygtigt og ifølge SKAT’s oplysninger vurderet til kr. 814. 000. Selskabet, der havde købt ejendommen, videresolgte denne i samme stand til et boligselskab. Boligselskabets hensigt var at nedrive bygningen og opføre lejeboliger.

Helt præcist stillede Vestre Landsret følgende spørgsmål: 

”Vestre Landsret vil helt specifikt gerne vide, om en medlemsstat kan ekskludere salg af ejendom som salg af en grund, hvis der på salgstidspunktet på den faste ejendom er bygget en bygning med tilhørende land, selv om aftalens parter formoder, at bygningen efter salget enten skal rives fuldstændig eller delvist ned af køberen eller køberens køber for at erstattes af en ny bygning.”

Den 19. marts 2019 er følgende forslag til afgørelse af sagen offentliggjort:

”En national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en levering af en fast ejendom, hvorpå der er opført en bygning, udgør et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning, er ikke forenelig med artikel 12 og artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.”

Vælger EU-domstolen at følge indstillingen, underkendes Skattestyrelsens praksis.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma følger sagen tæt, og du hører fra os, så snart der er nyt!

Kontakt os

96 30 42 30