Hvordan påvirker Covid-19 situationen afholdelse af generalforsamling i foreninger?

24. marts 2020

Da Folketinget torsdag den 12. marts 2020 vedtog en hastelov med det formål at søge at inddæmme og afbøde konsekvenserne af Covid-19, blev der samtidig indført forbud mod forsamlinger på over 100 personer.

Efterfølgende har regeringen skærpet forbuddet, og det vil nu kun være muligt at gennemføre fysiske generalforsamlinger med op til 10 deltagere i perioden frem til den 30. marts 2020.

I foreninger er det alene vedtægterne, der regulerer hvornår, hvordan og hvor foreningers generalforsamling skal afholdes.

  1. Hvilke konsekvenser har det, hvis vedtægternes frist for afholdelse af generalforsamling ikke overholdes?

Hvis det ikke fremgår af foreningens vedtægter, hvilke konsekvenser det medfører, at fristen for afholdelse af generalforsamling ikke overholdes, får det reelt ingen betydning. Der er nemlig i den situation alene tale om en formel mangel, og dirigenten kan på den udsatte generalforsamling blot konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen i vedtægterne ikke overholdes.

Der er således ikke tale om en væsentlig fejl, og den generalforsamling, der senere afholdes, vil være lovlig og beslutningsdygtig.

Udskydes generalforsamling skal den afholdes hurtigst muligt efter, at situationen igen muliggør det. Der skal afholdes en ny ordinær generalforsamling, hvorfor der skal ske indkaldelse på ny i henhold til vedtægternes bestemmelse herom.

  1. Kan generalforsamlingen gennemføres elektronisk?

Vedtægterne regulerer endvidere, hvordan og hvor generelforsamlingen skal afholdes. Dette har betydning i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt generalforsamlingen kan afholdes elektronisk.

Generalforsamling kan alene afholdes helt elektronisk, hvis vedtægterne foreskriver det.

Det er dog altid muligt at afholde en delvist elektronisk generalforsamling, hvor deltagerne får mulighed for at deltage elektronisk, herunder afgive stemme, men hvor det ikke er en pligt at deltage elektronisk.

Fremgår det af foreningens vedtægter, at generalforsamlingen skal afholdes et nærmere bestemt fysisk sted, forudsætter afholdelse af delvist elektronisk generalforsamling, at en fysisk generalforsamling afholdes simultant på det angive fysiske sted, dog med maksimal 10 fysiske deltagere som følge af forsamlingsforbuddet. Det kræver tillige, at der i indkaldelsen orienteres om de elektroniske systemer, der anvendes, og hvordan elektronisk deltagelse gennemføres.

  1. Kan man møde på generalforsamlingen ved fuldmagt?

Det er muligt at deltage på generalforsamlingen ved fuldmagt, med mindre foreningens vedtægter foreskriver andet eller indeholder nærmere bestemmelser om, hvor mange fuldmagter en deltager kan møde med. Foreningen skal dog også her være opmærksom på, at der maksimalt må møde 10 fysiske deltagere på generalforsamlingen.

  1. Kan vedtægternes bestemmelser fraviges?

Beslutninger kan på generalforsamlingen konkret træffes under fravigelse af vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige medlemmer af foreningen er enige herom. Det betyder, at er muligt eksempelvis at træffe beslutninger skriftligt og uden iagttagelse af vedtægternes krav til form og frister. Det betyder også, at det konkret kan besluttes, at generelle krav om afholdelse af en fysisk eller elektronisk generalforsamling kan fraviges.

Foreninger kan således via mail, en Facebook-gruppe eller andet elektronisk medie indhente samtykke fra samtlige foreningens medlemmer og derved fravige vedtægernes krav.

Som indledningsvist beskrevet reguleres foreningens afholdelse af generalforsamling udelukkende af foreningens vedtægter. Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du en konkret gennemgang af din forenings vedtægter, er du velkommen til at kontakte os herom.

Advokat og partner Christian Løth Mortensen
Mobil:        +45 22 77 33 43
Email:      clm@ht-law.dk 

Advokatfuldmægtig Mie Otzen Møller
Dir:          +45 96 30 42 37
Mobil:       +45 30 70 20 52
Email:      mom@ht-law.dk  

Kontakt os

96 30 42 30