Fastholdelse af medarbejdere - reglerne for medarbejderaktier lempes

6. februar 2018

Regeringen, DF og B har indgået en såkaldt stemmeaftale vedr. erhvervs- og iværksætterinitiativer. Stemmeaftalen, der bl.a. lemper reglerne for tildeling af medarbejderaktier, medfører at deltagerne i aftalen har forpligtet sig til at stemme for lovforslagene, når de fremsættes.

 

Et af initiativerne går ud på, at grænsen for, hvor mange medarbejderaktier, der årligt kan tildeles de ansatte hæves fra 10 % til 20 % af årslønnen. Det er dog en forudsætning, at ordningen tilbydes mindst 80 % af virksomhedens ansatte. Det er hensigten, at dette skal gælde fra 1. januar 2018.

 

For visse mindre nystartede selskaber er det hensigten, at grænsen skal sættes op til 50 %. Disse virksomheder vil ikke skulle opfylde betingelsen om, at 80 % af virksomhedensansatte skal tilbydes aktieløn under ordningen. Det er hensigten, at denne ændring skal træde i kraft 1. januar 2019.

 

De skattemæssige fordele ved medarbejderaktieordningen består i, at medarbejderne ikke beskattes af værdien af aktierne på tildelingstidspunktet. Medarbejderne beskattes først når aktierne sælges – og en eventuel avance beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27 % optil kr. 52.900,00 og med 42 % af resten (2018).

 

Fastholdelsesbonus med progressiv optjening

Fastholdelsesbonusser med progressiv optjening kan skabe problemer for arbejdsgiveren, fordi det fremgår af funktionærlovens § 17a, at en funktionær, der fratræder i løbet af året, har ret til en forholdsmæssig andel af den bonus, vedkommende ville have fået udbetalt, hvis vedkommende var ansat hele året.

 

I en dom fra 30. juni 2017 afgjorde Højesteret, at en fratrådt medarbejder havde ret til en forholdsmæssig andel af en fratrædelsesbonus med progressiv indtjening beregnet i forhold til hele den 3-årige periode, som bonusordningen omfattede. Da medarbejderen opsagde sin stilling, havde han været ansat i 22 måneder ud af bonusperiodens i alt 36 måneder.

 

Hovmøller & Thorup anbefaler 1–årige bonusprogrammer i stedet for progressive flerårige bonusprogrammer.    

 

 

Kontakt os

96 30 42 30