EU-dom vedrørende moms på "byggegrunde"

11. september 2019

EU-domstolen har på foranledning af en anmodning fra Vestre Landsret afsagt dom i sagen om fortolkning af begrebet ”byggegrund” i KCP-sagen.

Spørgsmålet i denne sag var, om det er foreneligt med momsdirektivet, at Danmark betragter levering af en grund, hvor der på leveringstidspunktet er beliggende en bygning, som et momspligtigt salg af en byggegrund, når det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

I den konkrete sag, var det ubestridt:

  • at der på leveringstidspunktet stod en fuldt funktionsdygtig ejendom på grunden,

  • at køber selv skulle forestå nedrivning af ejendommen, og

  • at sælger havde betinget salget af ejendommen af, at sælger efterfølgende skulle forestå projektering, opførelse og levering af en ejendom til almene ungdomsboliger på grunden som totalentreprenør.

EU-domstolen udtalte generelt, at salg af en fast ejendom, der består af en grund og en bygning, hvor nedrivning er påtænkt, kun skal anses som en byggegrund, såfremt der foreligger objektive omstændigheder, der medfører, at salget må anses så nært forbundet med nedrivningen, at det vil være kunstigt at opdele de to transaktioner.

Hvis salget og nedrivningen kan anses som én transaktion, skal overdragelsen altså anses som levering af en momspligtig byggegrund.

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at sådanne relevante objektive elementer, der skal tages i betragtning med henblik på kvalificeringen af en given transaktion i momsmæssig henseende, bl.a. kan være, hvor langt det nedrivnings- eller ombygningsarbejde, som sælger har udført, er fremskredet på tidspunktet for leveringen af en fast ejendom bestående af en grund og en bygning, den faste ejendoms anvendelse på samme tidspunkt og sælgerens forpligtelse til at foretage en nedrivning, som muliggør nybebyggelse.

En transaktion, hvor der ikke er objektive betingelser til stede, som medfører, at salget og nedrivningen skal anses som én transaktion, kan derimod ikke anses som levering af en byggegrund, selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives ned helt eller delvist for at gøre plads til en ny bygning.

I KPC-sagen anførte EU-domstolen, at overdragelserne i KCP-sagen - med forbehold for den efterprøvelse, som det forekommer den forelæggende ret at foretage – ikke kan kvalificeres som salg af en byggegrund.

Når Vestre Landsrets dom foreligger, forventes det, at SKAT vil udstede et styresignal, som medfører at tilsvarende sager, hvor momsen er afregnet til SKAT, vil kunne genoptages.

Kontakt os

96 30 42 30