Domstolene genåbner

27. april 2020

Domstolene genåbner i dag – hvordan påvirker det din sag?  

Som tidligere beskrevet i artikel COVID-19 – Hvad sker der med din retssag? https://www.ht-law.dk/nyheder/covid-19-hvad-sker-der-med-din-retssag/, besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke den offentlige sektor ned, hvilket resulterede i, at Danmarks Domstole etablerede et nødberedskab, således at de mest kritiske opgaver fortsat kunne varetages. Efter regeringen og sundhedsmyndighedernes henstilling har Domstolsstyrelsen nu besluttet at genåbne retterne. I den forbindelse har Domstolsstyrelsen udstedt en genåbningsplan. Alle typer af følgende sager kan nu behandles ved fysisk fremmøde i retten:

 • Straffesager – herunder grundlovsforhør, fristforlængelser, bødesager, tilståelsessager, hovedforhandling i domsmandssager og om muligt nævningesager mv.
 • Civile sager – herunder familieretssager, retstvister mellem private borgere og mellem borgere og myndigheder, pensionsselskaber mv. om pengekrav og aftaleforhold mv.
 • Foged- og skiftesager – herunder sager om tvangsgennemførelse af krav, skifte af dødsboer, skifte af ægtefællers fællesbo, insolvenssager og sager om konkurskarantæne.
 • Konkurssager.
 • Notarialforretninger – herunder identitetsbekræftelse og påtegninger ved testamenter og fremtidsfuldmagter mv.
 • Tinglysningssager – sagsbehandling er primært digital sagsbehandling, og vil derfor fortsat kunne afvikles.

Der er dog ikke en forventning om, at retterne vil kunne komme op på den sædvanlige kapacitet, førend den sundhedsmæssige situation igen er normaliseret. Det betyder derfor, at hver enkelt ret fortsat skal foretage en vurdering af sagernes væsentlighed og foretage en konkret vurdering i forhold til prioriteringen af sager. Domstolsstyrelsen har foreslået følgende mulige prioritering af straffesager og civile sager:

 1. Arrestantsager og nævningesager – prioriteres efter en proportionalitetsvurdering.
 2. Voldtægtssager, voldssager, våbensager – prioriteres efter hensynene bag de politisk fastsatte mål.
 3. Civile sager af hastende karakter – herunder om forældremyndighed, bopæl, samvær mv, tvangstilbageholdelse, forbudssager.
 4. Almindelige domsmandssager og civile sager – straffesager skal prioriteres efter sagens alder, forholdets karakter og straffens længde, mens civile sager skal prioriteres efter sagens alder, karakter og betydning.
 5. Straffesager uden domsmænd (færdselssager mv.) – prioriteres efter sagens alder, forholdets karakter, sagens længde.

Det er op til den enkelte ret at beslutte, om allerede berammede civile sager og straffesager kan og skal fastholdes, eller om disse skal aflyses og vige for sager, der prioriteres højere.

Samtidig har Domstolsstyrelsen vurderet, at den enkelte ret skal varetage tilrettelæggelse af afvikling af foged- og skiftesager. Vedrørende fogedsager har Domstolsstyrelsen dog udtrykt, at tvangsauktioner bør prioriteres, hvis retten vurderer det sundhedsmæssigt forsvarligt, at udsættelser af lejemål bør prioriteres højere end lukkesager og at der kan være helt særlige sager, der skal prioriteres højere fx arrest- og bevissikringssager. Domstolsstyrelsen har foreslået følgende mulige prioritering af dødsboskifte og insolvens:

Dødsboskifte

 1. Oprettelse af nye sager og registrering af krav.
 2. Telefonmøder.
 3. Udlevering.
 4. Boopgørelser.
 5. Afgiftsberegninger.

Insolvens

 1. Behandling af nye konkurser og andre hastesager.
 2. Afvikling af andre udsatte møder.
 3. Afvikling af udsatte sager.
 4. Oprettelse af nye sager.
 5. Gældssaneringer.
 6. Tvangsopløsninger.
 7. Ægtefælleskifter (nogle vil prioriteres højere end tvangsopløsninger).

Retsmøderne skal gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, ligesom den enkelte ret af hensyn til indretningen endeligt skal beslutte, hvilke sager der kan gennemføres retssikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Domstolene vil fortsat varetage visse opgaver hjemmefra herunder:

 • Forberedelse og berammelse af civile sager.
 • Forberedelse af fogedsager.
 • Forberedelse og berammelse af skiftesager.
 • Forberedelse og berammelse af straffesager.
 • Sager, der kan behandles på skriftligt grundlag ved byretterne – herunder visse typer af notarialforretninger, visse typer af familieretssager, visse typer af straffesager og visse typer af skifteretssager.
 • Sager, der kan behandles på skriftligt grundlag ved landsretterne, fx anke- eller kæresager, skifterets- og fogedsager mv.
 • Konkurssager, der kan behandles på skriftligt grundlag eller via telefon.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller vil du gerne vide, hvad ovenstående har af betydning om netop din sag, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Advokat Hans Peter Storvang
hps@ht-law.dk
tlf. 96 30 42 36

Advokatfuldmægtig Tobias Worsøe
tw@ht-law.dk
tlf. 96 30 42 38

Advokatfuldmægtig Janne Kærgaard Pedersen
jkp@ht-law.dk
tlf. 96 30 42 44

Kontakt os

96 30 42 30