Artikel: Moms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse af byggeprojekter

25. februar 2019

MOMS PÅ FAST EJENDOM - VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE AF BYGGEPROJEKTER

Af Marie Skjelbo Nielsen

Skatterådet har adskillige gange taget stilling til, hvornår en overdragelse af et byggeprojekt skal anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, og hvornår den skal anses som overdragelse af en momspligtig byggegrund.

Overdragelse af nye bygninger og byggegrunde, som er omfattet af momsloven, har siden 1. januar 2011 været momspligtige. Af en bestemmelse i momsloven fremgår det imidlertid, at overdragelse af virksomheder er momsfri. Spørgsmålet er, hvornår salg af et byggeprojekt kan komme ind under reglen om momsfri virksomhedsoverdragelse. Skatterådet har i række afgørelser defineret, hvad der i momsmæssig henseende betragtes som en momsfri virksomhedsoverdragelse.

I et bindende svar fra 2012 accepterede Skatterådet, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse i en situation, hvor de overdragne aktiver bestod af en grund med en bygning under opførelse, planer for opførelse af butikslokaler, en aftale med en entreprenør om opførelse af butikslokalerne samt en indgået lejeaftale, som skulle træde i kraft, når byggeriet var færdiggjort.

I en afgørelse fra 2017 overførte et ejendomsudviklingsselskab sin del af et byggeprojekt til et 100 % ejet datterselskab. Projektet, som ejendomsudviklingsselskabet havde udviklet, bestod af opførelse af lejligheder med henblik på enkeltvise salg som ejerlejligheder. Der var indgået en aftale om udførelse af entreprenørarbejdet.

Der var også indgået en aftale med en ejendomsmægler med hensyn til salg af ejerlejlighederne, som blev udbudt på mæglerens hjemmeside. Også overdragelse af dette byggeprojekt kunne ske momsfrit under forudsætning af, at datterselskabet indtrådte i aftalerne med entreprenøren og mægleren. I den seneste sag fra Skatterådet, offentliggjort i december 2018, fandt Skatterådet derimod ikke, at overdragelsen af et byggeprojekt kunne ske momsfrit.

Byggeprojektet bestod af en byggegrund, byggeretter samt alt udarbejdet projektmateriale eksempelvis arkitektmateriale, ingeniørberegninger, materialebeskrivelser, visualiseringer, arbejdsbeskrivelser, tegninger, typeplaner, facadeskitser, principbeskrivelser, oversigtsplaner, principdiagrammer, konstruktionsdokumentation, statistiske beregninger, konstruktionsplaner, konstruktionsdetaljer, konstruktionsdokumentation, statistiske beregninger, konstruktionsplaner, konstruktionsdetaljer, arealoversigter mv.

Der var ikke indhentet byggetilladelse eller indgået aftale med entreprenører, mægler eller fremtidige lejere. Byggegrunden var ikke byggemodnet og der var ikke indhentet byggetilladelse eller indgået aftale med entreprenører, mægler eller fremtidige lejere.

Ud fra en samlet vurdering fandt Skatterådet ikke, at betingelserne for anvendelse af bestemmelsen om momsfri virksomhedsoverdragelse var opfyldt.

Alle afgørelser fra Skattestyrelsen – hvoraf der her kun er nævnt et fåtal viser, at svaret i hvert enkelt tilfælde afhænger af en samlet vurdering af de konkrete forhold. Det er afgørende at få klarlagt de momsmæssige konsekvenser inden der indgås en bindende aftale om overdragelse af et byggeprojekt, og vi anbefaler, at tvivlstilfælde afklares ved at anmode SKAT om et bindende svar, hvor alle relevante fakta fremføres for SKAT.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma hjælper med rådgivning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, herunder hjælper vi gerne med at anmode SKAT om bindende svar.

Vores team for fast ejendom kan kontaktes her:

Marie Skjelbo Nielsen

Advokat (L), cand.merc.aud.

Direkte: 96 30 42 49

Mobil: 25 46 11 86

Mail: msn@ht-law.dk

Karen-Marie Hovmøller

Advokat (H), partner

Direkte: 96 30 42 35

Mobil: 20 23 93 24

Mail: kmh@ht-law.dk

Michael Møller Pedersen

Advokat (L), partner

Direkte: 69 60 71 73

Mobil: 21 84 92 04

Mail: mmp@ht-law.dk

Christian Løth Mortensen

Advokat (L), partner

Direkte: 96 30 42 42

Mobil: 22 77 33 43

Mail: clm@ht-law.dk

Kontakt os

96 30 42 30