Retssager, konfliktløsning og mediation

Hovmøller & Thorup Advokatfirma fører retssager for Højesteret, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret samt byretterne.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup fører retssager for såvel private, erhvervsdrivende som selskaber. De fleste private personer har en retshjælpsforsikring som en del af deres almindelige indboforsikring. Denne retshjælpsforsikring kan give tilsagn om at dække udgifterne til førelse af retssagen. Retshjælpsforsikringen dækker dog ikke alle sagstyper. For eksempel dækker den ikke skattesager, visse skilsmisse- og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig.

Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder. Erhvervsdrivende kan også have ret til retshjælpsdækning, hvis de har tegnet retshjælpsdækning.

Sager, der vedrører økonomiske krav på højst kr. 50.000, er såkaldte ”småsager”. Udgangspunktet for behandlingen af disse sager er, at du selv kan forberede hele sagen og først har brug advokatbistand under hovedforhandlingen (i retten). Du har mulighed for at få dækket udgiften til advokatbistand til hovedforhandlingen.

Personer, der opfylder visse økonomiske betingelser, og som ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, har mulighed for at søge fri proces i en række sager.
Fri proces omfatter de fleste sagstyper, men meddeles ikke til sager, hvor det er åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen.

Kan jeg søge fri proces
I forbindelse med en eventuel retssag hjælper vi dig med at søge om dækning af dine udgifter til sagen enten via din retshjælpsforsikring eller via fri proces.

Endvidere rådgiver Hovmøller & Thorup Advokatfirma vores klienter med konfliktløsning, før tvisten bliver til en egentlig retssag. Vi opfordrer til, at der indarbejdes særlige konfliktløsningsklausuler i kontrakter, således at parterne på forhånd forpligter sig til at søge opståede tvister løst via de forskellige modeller for konfliktløsning, herunder mediation. Det er både en hurtigere, billigere og ganske ofte mere hensigtsmæssig metode at løse tvister på.

Mediation er et forholdsvist nyt begreb indenfor dansk ret, men vi er af den opfattelse, at mediation i stigende grad vil blive anvendt i fremtiden. På mange måder minder mediation om den retsmæglingsproces, som flere og flere retssager ved byretterne og landsretterne gennemgår.
 
Mediation kan anbefales som en effektiv mulighed for konfliktløsning indenfor alle retsområder. Via den særlige uddannelse vil en mediator kunne yde effektiv mediation selv uden en speciel brancherelateret viden.

Flere af advokaterne hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma har desuden en særlig uddannelse i konfliktløsning, herunder gennemført Advokatsamfundets Procedøruddannelse og den danske Voldgiftsdommeruddannelse.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail
Karen-Marie Hovmøller
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 35
Mobil
20 23 93 24
LinkedIn
Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Albert Sverrisson
Advokat
Direkte
96 30 42 40
Mobil
50 70 65 95
LinkedIn