Fast ejendom

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om fast ejendom.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for rådgivning om fast ejendom, som udgør en af vores kernekompetencer. Vores  specialiserede advokater tilbyder rådgivning indenfor bl.a. følgende områder:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Tvister vedr. fast ejendom
  • Andelsboligforeninger og ejerforeninger
  • Lejeret
  • Entrepriseret
  • Projektudvikling
  • Tvangsauktioner
  • Udbudsret, samt
  • Ekspropriationssager

Køb og salg af erhvervsejendomme
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring med at rådgive købere og sælgere af erhvervsejendomme, herunder med due diligence-undersøgelse af ejendomme, forhandling og udarbejdelse af kontraktvilkår og overdragelsesaftaler samt rådgivning om afgiftsmæssige aspekter ved overdragelse af fast ejendom. Endvidere medvirker Hovmøller & Thorup Advokatfirma ved overdragelse af udlejningsejendomme, hvor der er tilbudspligt i henhold til Lejelovens regler.

Endvidere tilbyder Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgivning vedrørende forældrekøb, hvor vi gennem mange år har opnået særlig indsigt i, hvorledes lejens størrelse skal fastsættes. Herudover foretager vi en vurdering af, hvilken skattemæssig ordning der bør vælges ved forældrekøb.

Tvister ved fast ejendom
Vores advokater med speciale i fast ejendom varetager alle typer af konflikter vedrørende fast ejendom samt bygge- og anlægsarbejder, og vi har stor erfaring i at føre rets- og voldgiftssager samt at deltage i syns- og skønsforretninger.

Andelsboligforeninger og ejerforeninger:
Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning indenfor etablering af andelsboligforeninger og ejerforeninger, ligesom vi rådgiver om opløsning af en andelsboligforening i forbindelse med salg af foreningens ejendom. Herudover yder vi rådgivning om foreningsforhold, herunder prisfastsættelse af andelsboligandele.

Få hjælp til udarbejdelse af lejekontrakter
Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter, gennemgang af lejekontraktsudkast, fortolkning af allerede indgåede lejekontrakter, herunder vedligeholdelsesspørgsmål, fremleje- og afståelsesret, markedslejevurderinger, varsling af huslejereguleringer, opsigelse/ophævelse af lejekontrakter, fraflytningsopgørelser mv.

Læs mere om Lejeloven

Hovmøller & ThorupAdvokatfirma har samtidig stor erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold ved Boligretten, Landsretten og ved voldgift.

Vi har i mange år haft interesse i at udføre rådgivning inden for lejens størrelse i Aalborgs Midtby, og vi har systematiseret disse oplysninger, således at der kan rådgives om gældende markedsleje indenfor især butiks– og kontorlejemål.

Juridisk projektudvikling
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har gennem årene opnået en betydelig erfaring med rådgivning til projektudviklere om alle aspekter ved ejendomsudvikling, herunder vedrørende køb af grunde, forhandling og udarbejdelse af købsaftaler, gennemgang af grundejer- og ejerforeningsforhold, gennemgang af plan- og myndighedsforhold, udbudsregler, samt valg af ejerform, herunder selskabsform.

Vi gennemfører tvangsauktioner
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring med at yde rådgivning til realkredit- og pengeinstitutter samt panthavere vedrørende etablering af sikkerhed og realisationen heraf. Vi gennemfører løbende tvangsauktioner og møder desuden for private på tvangsauktion. Herudover forestår vi pantebrevsinkasso.


Skat ved overdragelse af erhvervsejendomme
Overdragelse af erhvervsejendomme medfører, at der skal opgøres en skattepligtig avance - eventuelt et tab - ligesom overdragelsen kan udløse beskatning af genvundne afskrivninger. I nogle tilfælde kan ejendommen overdrages med succession, dvs. at overdragelsen ikke udløser skat, men at modtageren i stedet for indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. I andre tilfælde kan beskatningen udskydes ved at genplacere den skattepligtige avance i en anden ejendom beliggende i Danmark.

I forbindelse med overdragelse af erhvervsejendomme er det vigtigt at overveje de skattemæssige konsekvenser i forbindelse hermed. Advokat Marie Skjelbo Nielsen, som tidligere har været ansat 12 år i KPMG’s skatteafdeling, hjælper gerne med skatteretlige spørgsmål i forbindelse med overdragelsen, herunder beregning af den skat, som overdragelsen eventuelt medfører.

Dækningsafgift på erhvervsejendomme
Aalborg og Randers Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme. Det er dog ikke alle erhvervsejendomme, der er dækningsafgiftspligtige. Ejendomme, der udlejes til beboelse, er heller ikke dækningsafgiftspligtige.

Hvis en ejendom anvendes til både et dækningsafgiftspligtigt formål f.eks. kontor og ikke-dækningsafgiftspligtigt formål, skal der kun betales dækningsafgift af den dækningsafgiftspligtige del. Der gælder dog det særlige, at såfremt mere end 50 % af ejendommen anvendes til ikke-dækningsafgiftspligtige formål, da er hele ejendommen fritaget for dækningsafgift.

Vi tilbyder at gennemgå seneste vurderingsmeddelelser på erhvervsejendomme med henblik på at vurdere, om dækningsafgiften opkræves på et korrekt grundlag.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Karen-Marie Hovmøller
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 35
Mobil
20 23 93 24
LinkedIn
Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail
Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Camilla Vinther Hansen
Advokat
Direkte
Mobil
30212421
Direkte
Mobil
Mail